mercoledì 27 giugno 2007

Magari...

Magari a vegni in Italia primma de quant a spetti. E probabilmente turnerù ad andà a Milan. A la bela Milan (Anca se l'è in scì odiata).

Dumà a go de truvà da lavurà mì a sto a cercal con pasiensa) E risparmià coe ona locca.

Ona mia ex compagna de informatica, che ora pare che l'è sta a diventà ona bòna amis, l vegnaria con me volentera... L'è la dis che le pias sentì parlà la léngua italianna, ha, ha, ha.

Ora sunt a stà a pensà in un quei cos che me fà rid... Quand sunt a stà a Milàn, gh'è stà on dì che mia mader l ghà ciamà.. E l'è ghà dumnadà:


Cume và col tò moros???

Moros???- Mì sum stà tant sorpres par la dumanda. Finalmente ghù a di: - In quei cas,dirè i moros!!!

Veramente, a Milàn in chèst senso mì sunt a sentì in ona situazion ona branca strana. Però mì sunt a stà ben. Mì sunt a sentì al mè aj.

Comunque sum rimast trop cos pendienti. On mè amis la dis che magari mè vègn a truvà a Vigo. Comunque quand turnerù a Milàn a ghavarù de fa ona branca de cos...Alcune nissun i poeudi no immaginà...

domenica 24 giugno 2007

Uffa!

Ciao a tucc :)

Incoeu sum un po' stracc. Perchè ier a sum andà foeura. Fin a 6.30 mattina in gir con Vanessa ed alter gent. A go' bevuu un quei cos, sì, una caipiroska alla magiostra. Dopu a sem andà foeura in gir, in tri disco in divers. Tucc a in pien pien.

Primma a go' speccià Vane in on sit dove a ghèm dì. Però al rivava no. Dopu ou cumincià a guardà certi messag de ona persona de quand mì seri in Italia e me sunt vegnü ona branca de lòja. Me l'è borlada giò ona lagrima quand a regurdevì che me sum divertì un sacch a Milàn (senza cumment) e de rigurdà chèst chì.

Sem andà in discoteche. Sem andà a tri. Al pesg cos l'è che tucc a in pien de gent. Come l'è possibile? a Vigo? a giugn? Al gent ciappà no vacansa in chèst città?

Me sum divertida, però dopu sum stà tant stracc. Mì andà foeura no in scì alla sira da tant!

E bhe, pocc minutt primma go' provaa a caregà al scheda italiana perchè ghaveva no asquas danee... E sum riessida! Mì sum cuntent. Me và ben usala, he, he, he. .

giovedì 21 giugno 2007

Ciao a tucc!

Ciao a tucc!

Ques chì lè una prova. Mì sum indrè imparà milanès, alura ghù decid dervì un noeuv blog.

Sum ona tusa spagnoeula, student d'italian, e da pocc, anca student de milanes. A devi di a chi critica ques fatt, che mì sum no anti-sud, e anca devi di a chi critica i errori,a in nourmal perchè sum indrè imparà da pocc.

Ringrasi a tucc quei che me dan una man a imparà, in quèi manera, surattutt a Manolo :)
 
Contrato Coloriuris